Конфигурации>Для Украины>Стандартная конфигурация для Украины. План счетов
Начать работу

Стандартная конфигурация для Украины. План счетов

План рахунків Стандартної конфігурація для України

Рахунок			Найменування
000 Рознесення залишків
100 Інвестиційна нерухомість
101 Земельні ділянки
102 Капітальні витрати на поліпшення земель
103 Будинки та споруди
104 Машини та обладнання
105 Транспортні засоби
106 Інструменти, прилади та інвентар
107 Робоча та продуктивна худоба
108 Багаторічні насадження
109 Інші основні засоби
111 Бібліотечні фонди
112 Малоцінні необоротні матеріальні активи
113 Тимчасові (нетитульні) споруди
114 Природні ресурси
115 Інвентарна тара
116 Предмети прокату
117 Інші необоротні матеріальні активи
121 Права користування природними ресурсами
122 Права користування майном
123 Права на знаки для товарів і послуг
124 Права на об'єкти промислової власності
125 Авторські та суміжні з ними права
127 Інші нематеріальні активи
131 Знос основних засобів
132 Знос інших необоротних матеріальних активів
133 Знос нематеріальних активів
134 Знос довгострокових біологічних активів
135 Знос інвестиційної нерухомості
141 Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі
142 Інші інвестиції пов'язаним сторонам
143 Інвестиції непов'язаним сторонам
151 Капітальне будівництво
1521 Придбання (виготовлення) основних засобів
1524 Транзитний рахунок ремонту ОЗ, НА, МШП
153 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
154 Придбання (створення) нематеріальних активів
155 Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
161 Довгострокові біологічні активи рослинництва, справедлива вартість
162 Довгострокові біологічні активи рослинництва, первісна вартість
163 Довгострокові біологічні активи тваринництва, справедлива вартість
164 Довгострокові біологічні активи тваринництва, первісна вартість
165 Незрілі довгострокові біологічні активи, справедлива вартість
166 Незрілі довгострокові біологічні активи, первісна вартість
171 Відстрочені податкові активи по податку на прибуток
181 Заборгованість за майно, яке передано у фінансову оренду
182 Довгострокові векселі одержані
183 Інша дебіторська заборгованість
184 Інші необоротні активи
191 Гудвіл при придбанні
193 Гудвіл при приватизації (корпоратизації)
201 Сировина й матеріали
202 Покупні матеріали та комплектуючі
203 Паливо
204 Тара і тарні матеріали
205 Будівельні матеріали
206 Матеріали, передані в переробку
207 Запасні частини
208 Матеріали сільськогосподарського призначення
209 Інші матеріали
211 Поточні біологічні активи рослинництва, за справедливою вартістю
212 Поточні біологічні активи тваринництва, за справедливою вартістю
213 Поточні біологічні активи тваринництва, за первісною вартістю
221 Малоцінні та швидкозношувані предмети
2311 Виробництво, випуск
2312 Виробництво (розподільчий рахунок витрат)
2321 Тваринництво, випуск
2322 Витрати тваринництва (розподiльчий рахунок витрат)
240 Брак у виробництві
250 Напівфабрикати
260 Готова продукція
270 Продукція рослинництва
271 Продукція тваринництва
281 Товари на складі
282 Товари в роздрібній торгівлі
283 Товари передані на комісію
284 Тара під товарами
285 Торгова націнка
286 Необоротні активи та групи вибуття для продажу
301 Каса в національній валюті
302 Каса в іноземній валюті
311 Поточні рахунки в національній валюті
312 Поточні рахунки в іноземній валюті
313 Інші рахунки в банку в національній валюті
314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті
315 Спеціальні рахунки в національній валюті
316 Спеціальні рахунки в іноземній валюті
331 Грошові документи в національній валюті
332 Грошові документи в іноземній валюті
3331 Грошові кошти в дорозі в національній валюті
3332 Купівля іноземної валюти
3341 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
3342 Продаж іноземної валюти
335 Електронні гроші, в національній валюті
341 Короткострокові векселі, одержані в національній валюті
342 Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті
3511 Еквіваленти грошових коштів в національній валюті
3512 Еквіваленти грошових коштів в іноземній валюті
352 Інші поточні фінансові інвестиції
3611 Розрахунки з вітчизняними покупцями товарів та інших ТМЦ
3615 Розрахунки з вітчизняними покупцями робіт та послуг
3621 Розрахунки з іноземними покупцями товарів та інших ТМЦ
3625 Розрахунки з іноземними покупцями робіт та послуг
3631 Розрахунки з учасниками ПФГ в національній валюті
3632 Розрахунки з учасниками ПФГ в іноземній валюті
364 Розрахунки за гарантійним забезпеченням
371 Розрахунки за виданими авансами
3721 Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті
3722 Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті
3723 Розрахунки з матеріально-відповідальними особами
3731 Розрахунки за нарахованими роялті в національній валюті
3732 Розрахунки за нарахованими роялті в іноземній валюті
3733 Розрахунки за нарахованими відсотками в національній валюті
3734 Розрахунки за нарахованими дивідендами в національній валюті
3735 Розрахунки за нарахованими відсотками в іноземній валюті
3736 Розрахунки за нарахованими дивідендами в іноземній валюті
3741 Розрахунки за претензіями з вітчизняними постачальниками та підрядниками
3742 Розрахунки за претензіями з іноземними постачальниками та підрядниками
375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
376 Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
3771 Розрахунки з іншими дебіторами в національній валюті
3772 Розрахунки з іншими дебіторами в іноземній валюті
3774 Розрахунки з дебіторами по позиках, виданих в національній валюті
3775 Розрахунки з працівниками по інших операціях в національній валюті
378 Розрахунки з державними цільовими фондами
379 Розрахунки за операціям з деривативами
3811 Резерв сумнівних боргів по розрахунках з покупцями
3812 Резерв сумнівних боргів по розрахунках з постачальниками
391 Витрати майбутніх періодів
401 Статутний капітал
402 Пайовий капітал
403 Інший зареєстрований капітал
404 Внески до незареєстрований статутний капітал
411 Дооцінка (уцінка) основних засобів
412 Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів
413 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
414 Інший капітал в дооцінки
421 Емісійний дохід
422 Інший вкладений капітал
423 Накопичені курсові різниці
424 Безоплатно одержані необоротні активи
425 Інший додатковий капітал
431 Резервний капітал
4411 Прибуток нерозподілений
4412 Нерозподілений прибуток/збиток минулих років
442 Непокриті збитки
443 Прибуток, використаний у звітному періоді
451 Вилучені акції
452 Вилучені вклади й паї
453 Інший вилучений капітал
461 Неоплачений капітал
471 Забезпечення виплат відпусток
472 Додаткове пенсійне забезпечення
473 Забезпечення гарантійних зобов'язань
474 Забезпечення інших витрат і платежів
475 Забезпечення призового фонду (резерв виплат)
476 Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
477 Забезпечення матеріального заохочення
478 Забезпечення відновлення земельних ділянок
481 Кошти, вивільнені від оподаткування
482 Кошти з бюджету та державних цільових фондів
483 Благодійна допомога
484 Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень
491 Технічні резерви
492 Резерви із страхування життя
493 Частка перестраховиків у технічних резервах
494 Частка перестраховиків у резервах із страхування життя
495 Результат зміни технічних резервів
496 Результат зміни резервів із страхування життя
501 Довгострокові кредити банків у національній валюті
502 Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
503 Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті
504 Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті
505 Інші довгострокові позики в національній валюті
506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті
511 Довгострокові векселі, видані в національній валюті
512 Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті
521 Зобов'язання за облігаціями
522 Премія за випущеними облігаціями
523 Дисконт за випущеними облігаціями
531 Зобов'язання з фінансової оренди
532 Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів
540 Відстрочені податкові зобов'язання з податку на прибуток
551 Інші довгострокові зобов'язання
601 Короткострокові кредити банків у національній валюті
602 Короткострокові кредити банків в іноземній валюті
603 Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті
604 Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті
605 Прострочені позики в національній валюті
606 Прострочені позики в іноземній валюті
611 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті
612 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті
621 Короткострокові векселі, видані в національній валюті
622 Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті
6311 Розрахунки з вітчизняними постачальниками товарів та інших ТМЦ
6312 Розрахунки з вітчизняними постачальниками необоротних активів
6315 Розрахунки з вітчизняними підрядниками з отриманих послуг
6321 Розрахунки з іноземними постачальниками товарів та інших ТМЦ
6322 Розрахунки з іноземними постачальниками необоротних активів
6325 Розрахунки з іноземними підрядниками з отриманих послуг
6331 Розрахунки з учасниками ПФГ в нацiональнiй валютi
6332 Розрахунки з учасниками ПФГ в iноземнiй валютi
6411 ПДФО
6412 ПДВ
6413 Податок на прибуток
6414 Єдиний податок
6415 Інші податки
6416 Акцизний податок
6421 Розрахунки по зборах
6422 Мито
6423 Державне мито
6431 Податкові зобов'язання по продажу ТМЦ та послуг
6432 Податкові зобов'язання до виписки
6433 Корегування податкових зобов'язань
6441 Податковий кредит по ТМЦ та послугах
6442 Податковий кредит до отримання
6443 Корегування податкового кредиту
65103 Збір ПФ з операцій по валюті
65110 ЄСВ з найманих осіб
65111 ЄСВ з лікарняних
65112 ЄСВ з угод ЦПХ
65120 ЄСВ від ФОП відповідно до класу ризику
65121 ЄСВ від ФОП інваліди
65122 ЄСВ від ФОП лікарняні
65123 ЄСВ від ФОП угоди ЦПХ
652 За соціальним страхуванням
654 За індивідуальним страхуванням
655 По страхуванню майна
661 Розрахунки за заробітною платою
662 Розрахунки з депонентами
663 Розрахунки по iншим виплатам
6711 Розрахунки за нарахованими дивідендами
6712 Дивіденди співробітникам
672 Розрахунки за іншими виплатами
680 Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття
681 Розрахунки за авансами отриманими
682 Внутрішні розрахунки
683 Внутрiшньогосподарськi розрахунки
684 Розрахунки за нарахованими відсотками
6851 Розрахунки з iншими кредиторами в нацiональнiй валютi
6852 Розрахунки з iншими кредиторами в iноземнiй валютi
691 Доходи майбутніх періодів
701 Дохід від реалізації готової продукції
702 Дохід від реалізації товарів
7031 Дохід від реалізації робіт і послуг
7032 Послуги доставки
7041 Вирахування з доходу від реалізації готової продукції
7042 Вирахування з доходу від реалізації товарів
7043 Вирахування з доходу від реалізації робіт і послуг
7044 Вирахування з доходу від реалізації матеріалів
7045 Дохід від реалізації консигнаційного товару
7046 Списання ОЗ за самостійним рішенням
705 Перестрахування
710 Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів,
які обліковуються за справедливою вартістю
711 Дохід від реалізації іноземної валюти
712 Дохід від реалізації інших оборотних активів
713 Дохід від операційної оренди активів
714 Дохід від операційної курсової різниці
715 Одержані штрафи, пені, неустойки
716 Відшкодування раніше списаних активів
717 Дохід від списання кредиторської заборгованості
718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
719 Інші доходи від операційної діяльності
721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства
722 Дохід від спільної діяльності
723 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства
731 Дивіденди одержані
732 Відсотки одержані
733 Інші доходи від фінансових операцій
740 Дохід від зміни вартості фінансових інструментів
741 Дохід від реалізації фінансових інвестицій
742 Дохід від відновлення корисності активів
744 Дохід від неопераційної курсової різниці
745 Дохід від безоплатно одержаних активів
746 Інші доходи від звичайної діяльності
760 Страхові платежі
791 Результат операційної діяльності
792 Результат фінансових операцій
793 Результат іншої звичайної діяльності
901 Собівартість реалізованої готової продукції
902 Собівартість реалізованих товарів
903 Собівартість реалізованих робіт і послуг
904 Страхові виплати
911 Загальновиробничі витрати
921 Адміністративні витрати
931 Витрати на збут
940 Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів,
які обліковуються за справедливою вартістю
941 Витрати на дослідження і розробки
942 Собівартість реалізованої іноземної валюти
943 Собівартість реалізованих виробничих запасів
944 Сумнівні та безнадійні борги
945 Втрати від операційної курсової різниці
946 Втрати від знецінення запасів
947 Нестачі і втрати від псування цінностей
948 Визнані штрафи, пені, неустойки
949 Інші витрати операційної діяльності
951 Відсотки за кредит
952 Інші фінансові витрати
961 Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства
962 Втрати від спільної діяльності
963 Втрати від інвестицій в дочірні підприємства
970 Витрати від зміни вартості фінансових інструментів
971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
972 Втрати від зменшення корисності активів
974 Втрати від неопераційних курсових різниць
9751 Уцінка необоротних активів
9752 Уцінка фінансових інвестицій
976 Списання необоротних активів
977 Інші витрати звичайної діяльності
981 Податок на прибуток від звичайної діяльності
Н0 Введення залишків за податковим планом
Н01.1001 1-а група
Н01.1002 2-а група
Н01.1003 3-я група
Н01.1004 4-а група
Н01.1005 5-а група
Н01.1006 6-а група
Н01.1007 7-а група
Н01.1008 8-а група
Н01.1009 9-а група
Н01.1010 10-а група
Н01.1011 11-а група
Н01.1012 12-а група
Н01.1013 13-а група
Н01.1014 14-а група
Н01.1015 15-а група
Н01.1016 16-а група
Н01.500 Нематеріальні активи
Н02.1001 Амортизація 1-ї групи
Н02.1002 Амортизація 2-ї групи
Н02.1003 Амортизація 3-ї групи
Н02.1004 Амортизація 4-ї групи
Н02.1005 Амортизація 5-ї групи
Н02.1006 Амортизація 6-ї групи
Н02.1007 Амортизація 7-ї групи
Н02.1008 Амортизація 8-ї групи
Н02.1009 Амортизація 9-ї групи
Н02.1010 Амортизація 10-ї групи
Н02.1011 Амортизація 11-ї групи
Н02.1012 Амортизація 12-ї групи
Н02.1013 Амортизація 13-ї групи
Н02.1014 Амортизація 14-ї групи
Н02.1015 Амортизація 15-ї групи
Н02.1016 Амортизація 16-ї групи
Н02.500 Знос нематеріальних активів
Н46.1 Податкові продажу (оплата) з ПДВ 20%
Н46.2 Податкові продажу (бартер) з ПДВ 20%
Н46.3 Податкові продажу без ПДВ
Н46.4 Податкові продажу експорт (оплата) 0% ПДВ
Н46.5 Податкові продажу експорт (бартер) 0% ПДВ
Н46.6 Податкові продажу інше 0% ПДВ
Н46.7 Податкове списання ОЗ
Н46.8 Податкові продажу (оплата) з ПДВ 7%
Н47.1 Податковий кредит 20% ПДВ
Н47.2 Податковий кредит без ПДВ
Н47.3 Податковий кредит позаопераційної діяльності
Н47.4 Податковий кредит (послуги)
Н47.5 Податковий кредит 7% ПДВ
Н-46.1 Податкові коригування продажів 20% ПДВ
Н-46.2 Податкові коригування продажів без ПДВ
Н-46.3 Податкові коригування продажів 0% ПДВ
Н-46.8 Податкові коригування продажів 7% ПДВ

Стаття додана/оновлена 20.02.2017